TARIFES 2010

Com a conseqüència de la incidència en els costos d’explotació derivats de la inflació del darrer any i del increment del IPC general i d’acord amb el decret 339/2001 de la Generalitat de Catalunya (fórmula polinòmica per a l’actualització de tarifes pel subministrament d’aigua, que mitjançant l’edicte del dia 11/11/2009 del Departament d’innovació, universitats i empresa, ha establert que l’increment serà del 2,2 %), i amb l’aprovació del Plenari del nostre Ajuntament el dia 21 de gener de 2010, i posterior exposició al públic (Butlletí Oficial de la Província núm. 25, del 29 de gener de 2010) sense que s’hagin presentat al·legacions durant el període reglamentari, per la qual cosa es fa notar que l’acord ha estat definitiu en data 8 de març de 2010, per tant, posem en coneixement dels nostres abonats l’increment de les tarifes d’acord amb el següent quadre:

Ús domèstic

 

Quota fixa de servei – 15 mm

   5,9623 euros/mes

Fins a 6 m3/abonat/mes

0,2621 euros/m3

De 6 a 15 m3/abonat/mes

0,5374 euros/m3

Excés de 15 m3 abonat/mes

0,7993 euros/m3

Aforament

0,6552 euros/m3

Ús industrial

 

Quota fixa de servei

(segons diàmetre de comptador)

Comptador de 13/15 mm

  5,9623 euros/mes

Fins a 15 m3 /abonat/mes

0,4456 euros/m3

Excés de 15 m3

0,7862 euros/m3

Ús municipal

0,2228 euros/m3

Conservació de comptadors

(segons diàmetre)

Comptador de 13-15 mm

  0,3146 euros/mes

La tarifa especial per a les famílies nombroses incrementa el primer bloc en 2 m3 per mes i per cada persona que formi part d’aquesta família nombrosa. Així, una família amb tres fills i els pares disposaran, dins del primer bloc, d’un total de 32 m3 cada dos mesos. Cal portar el Carnet de Família nombrosa o similar a les nostres oficines per acollir-se a aquesta tarifa especial.